Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > czytelnia > jaki jest...? wydrukuj dokument tekstowy  
 

JAKI JEST BÓG?

WŁODZIMIERZ PILCH

 
 

Nad wejściem do Cavendish Laboratory na uniwersytecie w Cambridge, słynącym z wielu odkryć w dziedzinie fizyki, umieszczono napis zaczerpnięty z Pisma Świętego: „Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają” PS. 111,2. Fakt, że można dostrzec wspaniałości natury, sprawia, że wielu ludzi czci jej Stwórcę. „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” OBJ. 4,11.

STWÓRCA WSZECHRZECZY

Na pierwszych stronicach Biblii Bóg jest przedstawiony jako Bóg żywy i aktywny, który powołał do istnienia świat w takiej postaci, w jakiej go znamy. W pierwszym rozdziale I Księgi Mojżeszowej (księgi początku) znajduje się niezwykły zapis twórczego działania Boga. Ten rozdział jest czymś w rodzaju hymnu chwały. Rezultaty każdego stwórczego aktu są „dobre”, a całe dzieło stworzenia uważa Bóg za „bardzo dobre” I MOJŻ. 1,31. Bóg stworzył wszechświat i był z niego zadowolony. Ludzie — zarówno kobieta, jak i mężczyzna (patrz I MOJŻ. 1,27) — są uwieńczeniem dzieła stworzenia. Następnie autor opisu biblijnego zwraca uwagę na więzi łączące ludzi z ich Stwórcą. Nie można jednak zapomnieć i o tym, że kiedy grzech „rozmnożył się” w ludzkich sercach, przyszła taka chwila, gdy Bóg żałował, iż stworzył człowieka (patrz I MOJŻ. 6,5-7).

Zastanówmy się nad skutkami Bożego stworzenia:

  • „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia.” PS. 24,1
  • „Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.” IZ. 6,3
  • „Pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem.” PS. 37,11 []

Jezus polecił uczniom, by obserwowali ptaki i rośliny, ponieważ mogą się od nich wiele nauczyć o Bożej mądrości i troskliwości (patrz MAT. 6,26.28). Odwieczny Syn Boży, w którym powstało wszystko, co istnieje (patrz JAN 1,3; KOL. 1,16; HEBR. 1,2), zna piękno i wspaniałość stworzenia. A my jesteśmy dziedzicami tego wszystkiego! Powinniśmy więc cenić stworzenie i traktować z szacunkiem środowisko naturalne. Nie wolno nam dopuścić do jego zniszczenia. Nie chodzi przy tym o ckliwą miłość do przyrody (rodem z sentymentalnych sielanek pasterskich), ani nawet o instynkt samozachowawczy. Powinniśmy szanować otoczenie przede wszystkim dlatego, że ziemia należy do Pana. On ją stworzył, a nam powierzył o nią pieczę i staranie (patrz I MOJŻ. 1,26-30).

BÓG CIESZY SIĘ SWOIM STWORZENIEM

Niezależnie od tego, czy ogląda się Boże dzieła przez teleskop, czy pod mikroskopem, moc Boga i Jego twórcza wyobraźnia objawiają się w godny podziwu sposób. W poetycko-filozoficznej Księdze Joba zadaje Bóg człowiekowi pytania, które świadczą o Jego majestacie: „Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? (...) Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży?” JOB 38,4.7. Bóg zajmuje się jednak nie tylko kosmosem, On również zna czas rodzenia się kozic i łań (patrz JOB 39,1-2).

BÓG PODTRZYMUJE PRZY ŻYCIU SWOJE STWORZENIE

Psalmista napisał: „Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym, dzikie osły gaszą w nich pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi” PS. 104,10-12. W jednej z dawnych kryjówek Dawida, w En-Gedi, jeszcze dziś można obserwować dzikie kozy i króliki, które przychodzą do wodopoju, a nad nimi krążą bociany. Równowaga całego ekosystemu świata, czyli woda dla roślin i zwierząt, pasza dla bydła, pokarm dla ludzi, zależy od Boga: „Zraszasz góry z górnych swych komnat, ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, (...) oliwę, od której lśni się oblicze, i chleb, co wzmacnia serce człowieka” PS. 104,13-15. Wszystko to oczekuje na Boga, aby dał im pokarm w swym czasie (patrz PS. 104,27). „Wszystko” — to zarówno ziemia, jak i morze. []

Bóg stworzył wszechświat i potęgą swego słowa utrzymuje go w harmonii i przy życiu (patrz HEBR. 1,2-3). Nie po to go stworzył, aby pozostawić własnemu losowi. Jego twórcza moc nadal go wspiera i kontroluje. „W nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy” DZ. AP. 17,28. Stwórca podtrzymuje wszelkie istnienie, zasilając nieustannie wszechświat życiową energią.

BÓG ZBAWIA

Nowy Testament mówi nie tylko o zbawieniu jednostki, o odkupieniu naszego ciała (patrz RZYM. 8,23), ale także o zbawieniu całej społeczności, to znaczy Bożego Kościoła, odkupieniu tych, którzy są nazwani „synami Bożymi” i „dziećmi Bożymi” RZYM. 8,21. Mówi też o zbawieniu powszechnym w wymiarze kosmicznym (patrz RZYM. 8,18-23).

Stworzenie oczekuje objawienia się doskonałego społeczeństwa, nowej ludzkości, w owym czasie, gdy Bóg przygotuje Kościół „pełen chwały, bez zmazy lub skazy” EFEZ. 5,27. Co się stanie z resztą Bożego stworzenia? Czy zostanie uratowana przyroda? Pismo Święte mówi, że zostanie ona przemieniona w nową ziemię i nowe niebo (patrz OBJ. 21,1). Będzie tam nie tylko to, czego ludzkie oko nigdy nie ujrzało, i ucho nie usłyszało, ale także to, co możemy podziwiać naszymi zmysłami RZYM. 1,20. Wszystko, co Bóg uznał za bardzo dobre, zostanie zachowane, ponieważ sam Pan to uczynił.

 
   

[]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
 
 

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK