Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > czytelnia > Ameryka wydrukuj dokument tekstowy  
 

AMERYKA

JONATAN DUNKEL

 
 

Trudno byłoby znaleźć w przeszłości odpowiednik dzisiejszych czasów. Wydarzenia o globalnym znaczeniu nigdy nie postępowały w takim tempie, a ich zbieżność z proroctwami Biblii o ostatnich wydarzeniach nie była tak uderzająca.

Nie tak dawno rozpadł się radziecki kolos na glinianych nogach. Niektóre z państw, które należały do satelitów tego ateistycznego imperium dziś wiedze prym w zaprzęgu papiestwa, a ich nowo wybrani przywódcy śpieszą ze swoją pierwszą wizytą do Watykanu zamiast do Moskwy. Z militarnego punktu widzenia na arenie międzynarodowej pozostała tylko jedna superpotęga — Stany Zjednoczone, która przemawia coraz surowszym tonem. Czy USA odegrają w czasach końca rolę hegemona? Taki obraz ukazuje Apokalipsa, ostatnia księga Pisma Świętego, której proroctwa sięgają końca świata.

Wielu ma nadzieję, że nowy porządek świata wspierany militarną mocą Stanów Zjednoczonych oraz religijnym autorytetem papiestwa oraz religii skupionych przy ONZ upora się z terroryzmem, obali tyranów, stłamsi ogniska zapalne świata, poprawi ekologię, zdławi międzynarodową mafię, pojedna narody i religie świata. Czy przed nami epoka pokoju i bezpieczeństwa? Czy też, jak zapowiada Apokalipsa, największy kryzys w dziejach świata.

BESTIA Z ZIEMI

W biblijnych proroctwach bestie symbolizują imperia. Apokalipsa zapowiada, że w czasie końca dominującą rolę odegra mocarstwo symbolizowane przez Bestie z Ziemi. Zanim ją zidentyfikujemy wspomnijmy o poprzednich imperiach zapowiedzianych w proroctwach Pisma Świętego.

Prorok Daniel zapowiedział, że po Babilonie, nastanie Medo-Persja, potem Grecja, a następnie Imperium Rzymskie, po czym nastanie długi okres, w którym nie będzie imperium o takim wpływie, jak wyżej wspomniane, aż pojawi się Bestia z Ziemi. Wszystkie mocarstwa reprezentowane w apokaliptycznych proroctwach przez bestie miały przynajmniej trzy wspólne cechy: związek religii z polityką, prześladowania prawdziwych wyznawców Boga, każde następne powstawało na zachód od poprzedniego.

Cztery zapowiedziane przez proroka Daniela starożytne mocarstwa posiadały oficjalną religię, która miała ogromny wpływ na rządy. Wszystkie miały na koncie prześladowania ludu Bożego: Babilończycy uprowadzili Izraelitów do niewoli JER. 25,11; Persowie wydali za sprawą Hamana wyrok śmierci na wszystkich Izraelitów ESTERY 3,9-13; Grecy prześladowali lud Boży w czasach Antiocha Epifanesa (175-163 r. p.n.e.); Rzym dwukrotnie najechał Judeę i zniszczył Jerozolimę. [w górę]

Co do kierunku powstawania imperiów, to Babilończycy podbili położoną na zachód Palestynę; Persja zagarnęła położony na zachód teren dzisiejszej Turcji; kultura grecka poddała sobie Europę Wschodnią, a rzymska Europę Zachodnią. Biorąc pod uwagę to, że każde następne z zapowiedzianych imperiów powstało na zachód od poprzednich, należałoby oczekiwać, że mocarstwo symbolizowane w czasie końca przez Bestię z Ziemi pojawi się na zachód od Europy Zachodniej, czyli... za Atlantykiem. Oto co Apokalipsa mówi o Bestii z Ziemi:

„Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia
i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii,
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia — imienia Bestii lub liczby jej imienia.”
OBJ. 13,11-17.

Bestia z Ziemi jest ambiwalentna. Z jednej strony przypomina Baranka, a z drugiej przemówi jak Smok. Ma charakter chrześcijański, ale będzie prześladować. Jej nazwa nawiązuje do religijnej Bestii z Morza, która w średniowieczu miała prześladować ludzi wierzących przy pomocy inkwizycji i innych metod. Z drugiej zaś strony jej nazwa zawiera aluzję do gościnnej „ziemi”, która dawała schronienie prześladowanym ludziom. Gdzie trafiali ludzie prześladowani za wiarę w Niderlandach i innych krajach świata? Do Ameryki Północnej. Wielu z nich położyło podwaliny pod rozdział kościoła i państwa, który na długo stał się fundamentem wolności i tolerancji w USA.

Bestia z Ziemi jest jedyną w Apokalipsie, która wychodzi „z ziemi”. Poprzednie, włącznie z tymi z księgi Daniela, wyszły z morza. „Morze” ma w proroctwach apokaliptycznych negatywne konotacje OBJ. 21,1. Z niego wyłaniają się mocarstwa, które prześladują lud Boży, dlatego „morze” reprezentuje narody stojące w opozycji do ludu Bożego (patrz DAN. 7; OBJ.13). „Ziemia” w przeciwieństwie do „morza”, kojarzy się w Biblii pozytywnie przez aluzję do „prześlicznej ziemi”, czyli Ziemi Obiecanej, kraju, który był gościnny wobec ludu Bożego: „A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła Niewieście z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.” OBJ. 12,15-16.

Ameryka jest „ziemią”, która dała schronienie ludowi Bożemu przed prześladowaniami w Europie. Ameryka Północna przyjęła protestantów poszukujących wolności sumienia oraz urodzajnej ziemi. Z kolei Ameryka Południowa wchłonęła wysiłki Hiszpanii walczącej z innowiercami przy pomocy inkwizycji, wysyłając armie przeciwko protestanckim Niderlandom oraz Anglii. Odkąd konkwistadorzy hiszpańscy ruszyli do Ameryki Łacińskiej w poszukiwaniu złota, a za nimi ruszyły tam zakony dominikanów i jezuitów, Europa odetchnęła nieco od prześladowań, jakie dręczyły ją przez średniowiecze. [w górę]

Mocarstwo symbolizowane przez Bestię z Ziemi miało się wyłonić, gdy dobiegło końca 1260 lat zapowiedzianej w proroctwach teokracji papieskiej. Okres ten, który rozpoczął się w 538 roku, gdy z Rzymu usunięto ariańskie plemię Ostrogotów, a w życie wszedł dekret Justyniana poddający papieżowi rzymskiemu cały chrześcijański świat, zaś dobiegł końca w 1798 roku, kiedy wojska napoleońskie zlikwidowały państwo papieskie, aresztując papieża. Bestia z Ziemi miała się pojawić pod koniec okresu dominacji średniowiecznego papiestwa, a więc pod koniec XVIII wieku.

Apokalipsa mówi, że mocarstwo reprezentowane przez Bestię z Ziemi miało dojść do światowej potęgi w tym samym czasie, kiedy zagoiła się śmiertelna „rana” zadana papiestwu w 1798 roku, kiedy Napoleon zlikwidował państwo papieskie. Zgodnie z zapowiedzią Apokalipsy owa rana, która wydawała się w XVIII wieku śmiertelna, zagoiła się po 1929 roku, kiedy papiestwo odzyskało swój status polityczny za sprawą konkordat zawartego z Mussolinim. Prześledźmy wszystkie cechy mocarstwa, które w Apokalipsie kryje się pod symbolem Bestii z Ziemi:

• Wychodzi z „ziemi”, która przyszła z pomocą wierzącym prześladowanym w Europie przez 1260 lat papieskiej dominacji OBJ. 12,15-16.
• Wyłania się pod koniec XVIII wieku w okresie, gdy papiestwo otrzymało śmiertelną ranę za sprawą Napoleona, który zniósł państwo papieskie
OBJ. 13,10-11.
• Posiada demokratyczny charakter o czym świadczy brak diademów na jej rogach
OBJ. 13,11, gdyż diademy na głowach wcześniejszych bestii reprezentowały imperia o rządach monarchicznych.
• Dochodzi do potęgi stopniowo, czym różni się od poprzednich mocarstw, które osiągnęły ją w rezultacie podbojów militarnych
DAN. 7,1.
• Posiada chrześcijański charakter, na co wskazuje przyrównanie jej do baranka
OBJ. 13,11.
• Pochodzi z „ziemi”, która przyszła z pomocą ludziom prześladowanym w Europie, a więc z terenu, które stał się azylem dla uchodźców z całego świata
OBJ. 12,16.
• Narzuci światu ogólnoświatowy system religijno-ekonomiczno-polityczny zwany „Obrazem Bestii”
OBJ. 13,12.15.
• Przemówi „jak Smok” z wielką mocą perswazji
OBJ. 13,11.
• Sprawi, że ludzie oddadzą pokłon Bestii z Morza, co sugeruje przyszły bliższy związek z papiestwem, który uwieńczy piętno egzekwowane przy pomocy embarga
OBJ. 13,15-17.
• Posłuży się religijną mocą dowodząc, że ma za sobą Boże wsparcie
OBJ. 13,13-14; OBJ. 16,13.

Tylko jedna potęga posiada wszelkie znamiona Bestii z Ziemi — Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Niepodległość uzyskały pod koniec XVIII wieku. Od współczesnych sobie monarchii różniły się demokratycznym rządem. Korzenie demokracji amerykańskiej tkwią w pozytywnych ideach Reformacji i Oświecenia. Wprowadzona do konstytucji USA zasada rozdziału kościoła i państwa przyniosła niespotykaną wolność religijną, czyniąc Amerykę schronieniem dla milionów ludzi prześladowanych gdzie indziej. [w górę]

Bestia z Ziemi ma dwa rogi, „podobne do rogów Baranka” OBJ. 13,11. W Apokalipsie „baranek”, aż 28 razy na 29, odnosi się do Chrystusa. Podkreśla to chrześcijańskie korzenie tego mocarstwa oraz łagodny sposób rządów. Apokalipsa ujawnia jednak, że Bestia z Ziemi okaże się wilkiem w owczej skórze MAT. 7,15 i przemówi głosem Smoka OBJ.13,11. Przejmie rolę policjanta świata, który zdobędzie wielki autorytet.

„Mowę Smoka” OBJ. 13,11 Daniel zobrazował jako „zalew wspaniałego kraju” DAN. 11,40, a zatem ta sama amerykańska „ziemia”, która długo stała na straży wolności religijnej oraz rozdziału kościoła od państwa w końcu przyczyni się do zwiedzenia świata wespół z religijną mocą reprezentowaną w Apokalipsie przez Bestię z Morza OBJ. 16,13; 19,20; 20,4. Prorok Daniel zapowiedział to słowami: „Wkroczy do wspaniałego kraju, a wielu polegnie” DAN. 11,41.

POLICJANT ŚWIATA

W Ameryce Północnej kres związkowi między władzą świecką i kościelną położyła konstytucja wprowadzona pod koniec XVIII wieku. Przedtem bywało, że ludzie, którzy znaleźli tu schronienie przed religijnym uciskiem w Europie, ciemiężyli mniejszości chrześcijańskie, na przykład baptystów czy kwakrów.

Dziś zaczyna w USA odżywać duch wcześniejszych czasów. Wielu przywódców w USA woła o powrót do tej „chrześcijańskiej”, ale nietolerancyjnej Ameryki sprzed konstytucji, zmierzając do usunięcia rozdziału kościoła i państwa. Nietrudno się domyślić, że gdy prawica religijna uzyska dominujący wpływ na władzę, wówczas Stany Zjednoczone przemówią głosem Smoka, a Baranek przeistoczy się w Bestię.

W krótkim opisie Bestii z Ziemi aż pięciokrotnie pojawia się greckie słowo poiei („sprawiać”), co ukazuje ją w roli światowego egzekutora, swego rodzaju policjanta świata OBJ. 13,11. Jak zauważył Charles Krauthammer w magazynie „New Republic”, niedawne wydarzenia zrodziły niezwykłą strukturę świata z pojedynczą mocą — Stanami Zjednoczonymi — na samym szczycie międzynarodowego porządku.”[1] „Newsweek” sprawozdał: „Sprawę Bliskiego Wschodu i Bośni udało się ruszyć do przodu, ponieważ Stany Zjednoczone pozostają jedynym mocarstwem z militarną i moralną siłą pozwalającą osiągnąć to, czego chcą. I nic nie wskazuje, żeby to miało ulec zmianie w najbliższych latach.”[2]

W roku 1929 roku papiestwo zaleczyło „śmiertelną ranę”, którą zadał mu Napoleon. Stało się to za sprawą sojuszu z faszystowskim przywódcą Mussolinim, który przyznał papiestwu status państwa oraz skrawek ziemi zwany Watykanem. Nagłówek jednej z gazet głosił wówczas: „Mussolini i Gasparri podpisują historyczny pakt... otrzymana wiele lat temu rana zostaje zagojona.”[3] [w górę]

Co ciekawe, w tym samym czasie Roosevelt przeforsował New Deal, centralizując finanse i ekonomię amerykańską, dzięki czemu USA stały się Bestią z Ziemi, a więc superpotęgą militarną. Ujawniło się to w pełni pod koniec II Wojny Światowej. Dziennikarz magazynu „The Economist” zauważył: „Po 1945 roku, zimna wojna postawiła Amerykę w pozycji unikalnej w jej historii. Stała się stróżem, liderem i rzecznikiem demokratycznego świata. Przez te lata reszta świata tak bardzo przyzwyczaiła się i zaufała amerykańskiemu szeryfowi, że przyjęła tę anomalię, jako trwałą prawdę... Pozostaje w tej roli, gdyż stanowi ogromny, prosperujący i wciąż uzbrojony po zęby kraj, ku któremu oczy świata zwracają się za każdym razem, gdy międzynarodowy porządek ulega zakłóceniu.”[4]

Wojska amerykańskie interweniowały skutecznie, gdy komuniści ruszyli na południową Koreę, gdy Saddam Hussein zajął kuwejckie pola naftowe, chaos ogarnął Haiti, zbrodnie toczyły Bałkany, terroryści zrobili sobie z Afganistanu prywatne rancho, a Hussein poczuł się drugim Nabukadnezarem.

Dla milionów imigrantów z całego świata USA stały się wielkim błogosławieństwem. Tym, którzy mieszkają w USA trudno uwierzyć, aby ten gościnny, tolerancyjny kraj stał się tyranem. Historia dostarcza podobnych precedensów. Chrystus został skazany na krzyż przez demokratyczną większość. Hitler został wybrany demokratycznie. Hitler miał poparcie ludu i papiestwa.[5] Pius XI (1922-39) nazwał Hitlera oraz Mussoliniego „mężami Bożymi”, a żaden z nich nie został ekskomunikowany.

Proroctwa malują przed nami smutną perspektywę. Większość z nas pamięta Amerykę i wciąż postrzega USA jako kraj łagodny, gościnny i tolerancyjny, bo takim wciąż jest. Świat zawdzięcza Ameryce wiele. Francja to, że nie mówi dziś po niemiecku, Europa Wschodnia niezależność od rosyjskiego kolosa, Irak wolność od tyrana. Chrześcijaństwo zawdzięcza Ameryce to, że wysłała więcej misjonarzy niż reszta świata razem wzięta, a szczodrość i pomoc mieszkańców tego kraju nie mają sobie równych w świecie. Większość naukowców, którzy wierzą w stworzenie pochodzi z USA i zawdzięczamy im literaturę, która broni wiarogodność Pisma Świętego z naukowego punktu widzenia. Chrześcijaństwo, wolność, tolerancja i demokracja w wielu krajach świata mają wielki dług wdzięczności wobec USA.

Niestety proroctwa Apokalipsy pokazują, że ta sama Ameryka wyda na świat Bestię z Ziemi, która w przymierzu z Bestią z Morza (papiestwo), utworzy system ekonomiczno-religijno-polityczny przypominający pod wieloma względami ten, który dominował w średniowieczu. Czy proces przekształcenia baranka w Bestię już się rozpoczął?

PRZYPISY:
1. New Republic, 29 lipiec (1991).
2. Newsweek, 9 październik, (1995): 44, wyd. amerykańskie.
3. San Francisco Chronicle, 12 luty (1929): 1.
4. The Economist, 19 czerwiec (1993): 15.
5. Na temat działalności papiestwa w okresie II wojny światowej, polecam książkę katolickiego pisarza Johna Cornwella pt. Papież Hitlera, Warszawa: Wydawnictwo Da Capo, 2000.

Powyższy tekst pochodzi z książki Apokalipsa tego samego autora. Zdjęcia: whitehouse.gov; Paul Morse.
 

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK